sábado, 24 de diciembre de 2016

Novas medidas para impulsar o Sistema Nacional de Garantía Xuvenil

Destaco tamén do Consello de Ministros celebrado onte a aprobación dun Real Decreto Lei de medidas urxentes para o impulso do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
Este Real Decreto Lei é froito do acordo coas Comunidades Autónomas, solicitado na Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos Laborais do pasado luns 19 de decembro, e do consenso alcanzado tamén con CCOO, UXT, CEOE e CEPYME, así como do visto e prace das autoridades competentes de emprego e auditoría da Comisión Europea.
Favorecer a inserción dos mozos no mercado de traballo continúa sendo, a día de hoxe, unha prioridade para España, que require da concentración de esforzos significativos a través de políticas públicas específicas.
Neste contexto, as reformas estruturais que veñen aplicando en España desde principios de 2012 perseguen catro obxectivos fundamentais: mellorar a empleabilidad dos mozos, aumentar a calidade e estabilidade do emprego, promover a igualdade de oportunidades no acceso ao mercado laboral e fomentar o espírito emprendedor.
En febreiro de 2013, o Consello Europeo decidiu poñer en marcha a Iniciativa de Emprego Xuvenil, no marco financeiro plurianual para o período 2014-2020, cunha dotación de seis mil millóns de euros, para apoiar as medidas establecidas no paquete de emprego xuvenil, proposto pola Comisión Europea o 5 de decembro de 2012 e, en particular, a Garantía Xuvenil.
En abril de 2013, o Consello de Ministros de Emprego, Asuntos Sociais e Consumo da Unión Europea acordou o establecemento dunha Garantía Xuvenil, co que se recoñece a situación particularmente difícil dos mozos europeos.
España foi dos primeiros países en acollerse á iniciativa:
España foi dos primeiros Estados membros en acollerse a esta iniciativa, para o que aprobou en decembro de 2013 o Plan Nacional de Implantación da Garantía Xuvenil en España, en coherencia coa Estratexia de Emprendemento e Emprego Novo 2013-2016, e de acordo co marco normativo dos Fondos Estruturais e de Investimento da Unión Europea, 2014-2020.
Desde a súa posta en marcha, as diferentes administracións públicas involucradas levaron a cabo actuacións dirixidas a favorecer a intermediación laboral, mellorar a empleabilidad, apoiar a contratación e fomentar o emprendemento, aínda que a día de hoxe a loita contra o desemprego xuvenil ten por diante importantes retos que afrontar.
As medidas implementadas están a dar resultados. Grazas a elas, e ao esforzo da sociedade española, reduciuse en quince puntos a taxa de paro xuvenil no últimos tres anos, un de cada tres novos que abandona o desemprego na zona euro faio en España, e a contratación indefinida de mozas increméntase un 30 por 100 con respecto a 2011.
Con todo, o desemprego xuvenil español continúa sendo dos máis altos de Europa, o 46,5 por 100 de mozos entre 16 e 24 anos, e o seu descenso mantense como un dos principais retos a afrontar.
Asignación da Comisión Europea:
Por outra banda, a Comisión Europea ha asignado a España xa un total de 2.360 millóns de euros para o cumprimento da Recomendación da Garantía Xuvenil a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil en España ata 2020 (a executar ata 2023). Adicionalmente a iso, está previsto que se realice unha asignación adicional, pendente da súa aprobación polo Parlamento Europeo, de 900 millóns de euros, que incrementaría, de confirmarse, a dotación do Programa Operativo ata 3.260,6 millóns euros.
Por iso, é importante continuar fortalecendo o Sistema Nacional de Garantía Xuvenil mediante a adopción de medidas dirixidas a mellorar a captación e inscrición ao Sistema Nacional de Garantía Xuvenil e incentivar a empleabilidad e a ocupación destes mozos.
Novidades da norma:
Na actualidade hai algo máis de catrocentos mil novos inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil fronte o máis dun millón de potenciais beneficiarios.
É por iso que a norma introduce modificacións significativas á Lei do 15 de outubro de 2014, que favorecerán o acceso e a inscrición de mozas ao Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, respectando en todo caso os requirimentos derivados da normativa comunitaria:
- Así, bastará con non recibir formación nin estar traballando o día anterior á solicitude de inscrición para cumprir os requisitos en lugar dos tres meses sen recibir formación ou os trinta días sen emprego que se esixen coa regulación actual.
- Permítese que todas as entidades participantes no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil poidan establecer procedementos específicos, de conformidade co Ministerio de Emprego e Seguridade Social, para a inscrición dos mozos no ficheiro único do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
- Posibilítase que todos os mozos inscritos como demandantes de emprego nos servizos públicos de emprego (tanto o estatal como, principalmente, os autonómicos, xa que as Comunidades teñen transferidas coa competencia en políticas activas de emprego), que cumpran cos requisitos da Garantía Xuvenil sexan inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, mesmo con efectos retroactivos, no caso de que participasen ou estean a participar nalgunha das actuacións previstas polo Sistema.
- Prevese a participación de interlocutores sociais no procedemento de inscrición dos mozos e na Comisión Delegada de Seguimento e Avaliación do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
Bonificacións na cotización á Seguridade Social:
Doutra banda, establécese a conversión de reducións á cotización á Seguridade Social en bonificacións, con cargo ao orzamento do Servizo Público de Emprego Estatal, para os incentivos á cotización á Seguridade Social a través da tarifa plana de traballadores autónomos ou a contratación para a formación e a aprendizaxe que beneficien a mozos inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta