domingo, 7 de junio de 2015

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso

A próxima semana, o Pleno do Congreso comezará o martes coa toma en consideración da Proposición de lei do Parlamento de Cataluña, de modificación da Lei 37/1992, do Imposto sobre o Valor Engadido en relación co sector da cultura. A continuación, o Pleno debaterá outra Proposición de Lei, neste caso do Grupo Socialista, sobre a creación do Imposto sobre a detracción de rendas en abuso de dereito.

Posteriormente debateranse dúas Proposicións non de Lei. Unha do Grupo Popular, relativa á realización dun estudo sobre o que supuxo o desenvolvemento da Lei de Promoción da Autonomía Persoal e Atención ás persoas en situación de dependencia, e outra do Grupo Socialista, relativa á dignificación do Salario Mínimo Interprofesional achegándoo ao 60% do salario medio.

Para rematar a sesión, abordarase o debate de tres mocións consecuencia de interpretación: do Grupo Socialista, sobre o balance da política educativa do Goberno, da Esquerda Plural, sobre a posición do Goberno en relación ao drama humanitario que se está a producir no Mediterráneo, e de UPyD, sobre as medidas, que pensa levar a cabo o Goberno para renovar o Acordo sobre un Código de Conduta en relación co "Transfuguismo".

O mércores terá lugar a Sesión de Control ao Goberno, coas preguntas e interpretacións urxentes, mentres que o xoves o Pleno debaterá en primeiro lugar o Ditame da Comisión do Estatuto dos Deputados sobre declaración de actividades dos Deputados. Tras isto, debaterase sobre as emendas do Senado aos tres Proxectos de Lei mencionados ao inicio, para despois abordarse os ditames de Comisións sobre dúas iniciativas lexislativas: o Proxecto de Lei Orgánica do Código Penal Militar e a modificacións da lei de Axuizamento Criminal, separada en dous proxectos debido ao carácter orgánico dalgunhas das materias ás que afecta (un sobre axilización da xustiza penal e fortalecemento de garantía procesuais, e outro sobre regulación de medidas de investigación tecnolóxica).


Por último, celebraranse os debates de totalidade sobre o Proxecto de Lei de reforma do Sistema para a valoración dos danos e prexuízos causados ás persoas en accidentes de circulación, e sobre a Proposición da Lei Orgánica para reforzar a protección das menores e mulleres con capacidade modificada xudicialmente na interrupción voluntaria do embarazo.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta