lunes, 11 de agosto de 2014

Sobre os Programas Operativos (PO) do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

Coñecemos hoxe que o Goberno remitiu a Bruxelas os 22 Programas Operativos (PO) do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) para cuxo desenvolvemento se destinarán case 20.000 millóns de euros e entre os que destaca pola súa relevancia o dedicado á Iniciativa para as Pequenas e Medianas Empresas, que debido ao seu carácter multiplicador mobilizará polo menos 3.200 millóns de euros en créditos para as Pemes nos próximos tres anos.

España dá fin así á primeira fase da tramitación administrativa co envío á Comisión Europea do conxunto dos PO, abríndose agora un proceso de diálogo antes da súa aprobación definitiva, que se producirá ao longo dos próximos meses.

Procede recordar que un Programa Operativo é o documento presentado por cada Estado Membro, integrado por un conxunto de eixes prioritarios compostos por medidas plurianuais e para cuxa realización pode recorrerse a un ou máis Fondos, a un ou máis instrumentos financeiros, así como ao Banco Europeo de Investimentos.

A nova programación dos Fondos Comunitarios para o próximo período 2014-2020 formula novidosos retos acordes coa situación económica europea. Os obxectivos deben integrarse nos diferentes Fondos do Marco Estratéxico Común (MEC) e cada un deles ten que contribuír a un crecemento intelixente, sostible e integrador. Neste novo período, o obxectivo non é outro que promover a competitividade e a converxencia, reorientando o gasto cara á investigación e a innovación, o apoio ás PEME, a calidade do ensino e a formación, o fomento da calidade no emprego e a cohesión social e a transición cara a unha economía baixa en emisións de carbono que utilice eficazmente os recursos.

Seguindo as prioridades establecidas a nivel da Unión Europea, o FEDER concentra as súas actuacións nos 4 obxectivos temáticos considerados claves para a consecución dos obxectivos de Europa 2020.

Desta forma, un 23,6% da Programación dedícase a potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación; un 18% a favorecer o paso a unha economía baixa en carbono en todos os sectores; un 15% dedícase a mellorar a competitividade das PEME; un 9,8% a mellorar o uso e a calidade das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (TIC) e o acceso a estas.

Dentro dos Programas presentados por España ante a Comisión destacan:

- Programa Operativo de Crecemento Intelixente (POCInt), cun importe total de 3.936 millóns de euros.

- Programa Operativo de Crecemento Sostible (POCS), cun importe total de 5.488,1 millóns de euros.

- Programa Operativo da Iniciativa para as Pequenas e Medianas Empresas, cun importe total de 800 millóns de euros.

- 19 programas rexionais das 17 Comunidades Autónomas e as 2 Cidades Autónomas, por un importe total de 9.417 millóns de euros.

Cabe dicir ao respecto que hai un cambio considerable no perfil investidor de España financiado co FEDER, que pasou de fapoyar maioritariamente proxectos de infraestruturas a proxectos orientados cara a un novo modelo de desenvolvemento baseado no coñecemento, máis innovador e cun uso menos intensivo dos recursos. Desta forma, nesta nova programación, só un 10,8% dedicarase ao medio tradicional, fundamentalmente auga e residuos, e un 12,8% a proxectos de transporte.


Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta