martes, 8 de julio de 2014

Aprobado o obxectivo de estabilidade presupostaria e o teito de gasto para 2015

Hoxe o Pleno do Congreso dos Deputados aprobou, con 180 votos a favor, 147 en contra e 5 abstencions o acordo polo que se fixan os obxectivos de estabilidade presupuestaria e de Débeda Pública para o conxunto de Administracións Públicas e de cada un dos seus subsectores para o período 2014-2016 e o límite de gasto non financeiro do orzamento do Estado para 2014.

Este acordo, foi defendido ante o Pleno polo ministro de Facenda e Administracións Públicas, Cristóbal Montoro.

Para o periodo comprendido entre 2014 e 2017 fixa o obxectivo de déficit, situouse no 5,5 por 100 do PIB para 2014, o 4,2 por 100 en 2015, o 2,8 por 100 para 2016, e o 1,1 por 100 para 2017.

No desglose por Administracións Públicas, o déficit da Administración Central reducirase progresivamente ata alcanzar o 1,1 por 100 do PIB en 2017. Tanto as Comunidades Autónomas como as Entidades Locais terán equilibrio presupostario en 2017. Finalmente, a Seguridade Social irá reducindo o seu déficit ata alcanzar o equilibrio presupuestario en 2017.

Xunto a este obxectivo de estabilidade presupuestaria, o Goberno tamén remitiu ao Parlamento o límite de gasto non financeiro do Estado para 2015, que ascende a 129.060 millóns de euros e que supón unha disminución do 3,2 por 100 respecto do Orzamento de 2014. Este límite é consistente co gasto en términos de Contabilidade Nacional que resulta do obxectivo de déficit establecido para o Estado e dos ingresos non financeiros previstos.

O obxectivo fixado en 2015 para o Estado é un déficit do 2,9 por 100 do PIB, equivalente a 30.959 millóns de euros. A previsión de ingresos non financeiros do Estado para 2015 ascende a 133.712 millóns de euros.

Polo Grupo Popular no Congreso, interveu o noso portavoz Antonio Galego, que afirmou que “este teito de gasto é unha continuidade das políticas que, precisamente están acabando coa recesión en España, cumpre cos compromisos subscritos con Bruxelas e vai permitir seguir reducindo o déficit público para garantir nosa Estado de benestar”.

“Así, aclarou Galego, sen saneamento nas contas públicas non sé como se pode pagar o Estado de benestar", en referencia ao devandito pola oposición. "As contas deben estar saneadas”, apostilou. 

Ademais, sinalou que “a redución de déficit é perfectamente compatible co crecemento económico e encaixa perfectamente neste teito de gasto a importantísima rebaixa fiscal que propuxo o Goberno”. 

Durante a súa intervención no Pleno do Congreso, o portavoz do PP asegurou que “a creación de emprego, o crecemento económico, o saneamento das contas públicas e o reforzo no noso Estado de benestar, seguen sendo os obxectivos do Grupo Popular”. E “o teito de gasto e os obxectivos de estabilidade presentado polo Goberno están orientados a estas metas”, engadiu.