domingo, 27 de abril de 2014

O momento de facer propostas sobré a reforma da organización da administración de xustiza

Hoxe o diario La Voz de Galicia pública un traballo do xornalista Pepe Seoane, referido ao Anteproxecto de Lei Orgánica do Poder Xudicial. 

Afirma que desta reforma "empezouse a falar moito antes. Dunhas semanas a esta parte, con todo, pasou a ser elemento inevitable na acción política. Os concellos toman partido e pechan acordos, nun sentido ou outro, segundo a cor política de cada corporación. As posicións están claramente polarizadas, entre quen ven como un espellismo un proxecto que está nunha fase inicial e sufrirá modificacións fundamentais, e quen consideran que a súa aplicación, facendo unha lectura lineal do texto, acabaría cos partidos xudiciais e cos xulgados da provincia."

Segue dicindo que "A inquietude instalouse fundamentalmente na provincia. Que Ourense convértase na capital para todo xera preocupación. O movemento de reacción se tense asentado en concellos e mancomunidades. No Concello de Ourense debaterase o vindeiro venres, a proposta do PSOE, para reclamar o mantemento dos partidos xudiciais.

Cada cal defende o seu territorio e interpreta o proxecto, incluso a estatística, de acordo coa súa partitura. Cos últimos datos anuais pechados do Consello Xeral do Poder Xudicial, correspondentes ao ano 2012, descontando o partido xudicial de Ourense tramitáronse nos outros oito un total de 15.498 asuntos, o cal dá unha media de 1.408 procedementos entre os once xulgados da provincia, capital separadamente.

Con ese número, visto no seu conxunto, os xulgados da provincia están dentro dos módulos que manexa o Consello Xeral do Poder Xudicial para os xulgados mixtos (primeira instancia e instrución), co que se defende sen excesivo esforzo o mantemento da actual estrutura e da totalidade dos xulgados da provincia.

As cifras son, no entanto, moi diferentes entre uns e outros. En máximos, os 1.764 asuntos de Xinzo, ou os 1.600 que en cada caso superan Ribadavia, Verín 1 e 2. En mínimos, Bande, con 767 procedementos nun ano; Trives, con 923, e Celanova, con 1.169, segundo datos recompilados nun estudo de UGT-Xustiza. Cos tribunais de instancia, de prosperar os plans do Goberno, os xuíces de Bande ou de Celanova podería completar traballo das outras unidades xudiciais da provincia que teñen máis actividade."

Este traballo inclúe dous artigos de opinión, un de Manuel González e outro de quen subscribe, que reproduzo a continuación:

"Non faltaron valoracións alarmistas que, con pouco rigor e fundamento, pretenden confundir á opinión pública, afirmando por exemplo que se van a pechar os xulgados que non estean situados en capitais de provincia. 

Da lectura do anteproxecto despréndese que o obxectivo da reforma é axilizar a xustiza e reducir os tempos de resolución con medidas como a posta en marcha de tribunais provinciais de instancia e o fortalecemento da especialización xudicial, que redunde na profesionalización e a potenciación dos tribunais superiores nas respectivas comunidades autónomas.

Trátase de actuar sobre a organización mesma da administración de xustiza, en aras á obtención de resolucións xudiciais de calidade, no menor tempo posible, o menor custo e o maior índice de satisfacción do xusticiable. 

Proponse un modelo que sen merma da independencia xudicial, aproveita e optimiza a totalidade dos medios persoais e materiais dos que dispoñemos e mantén as sedes xudiciais actuais, coa denominación de «sedes desprazadas» do tribunal.

Estamos nunha fase moi inicial. O Anteproxecto foi remitido para dictame ás comunidades autónomas, ao Consello de Estado, ao Consello Xeral do Poder Xudicial e ao Consello Fiscal. 

É momento de facer propostas razoadas e constructivas.  

Comparto a formulación da Xunta, de facer chegar ao Goberno que Galicia ten peculiaridades e especificidades propias, como o importante volume de poboación que vive nas sete grandes cidades, (máis do 36% do total), a dispersión xeográfica, o envellecemento da poboación e as distancias á capital de provincia. Tamén que nos últimos anos a administración autonómica realizou un importante esforzo económico en materia de infraestructuras xudiciais.