jueves, 26 de diciembre de 2013

Sobre á información o público do proxecto básico de alta velocidade entre Ourense e Vigo

Onte o BOE publicaba o inicio pola Dirección Xeral de Ferrocarrís Ministerio de Fomento do proceso de información pública e audiencia do Proxecto básico da alta velocidade entre Orense e Vigo. Proxecto que ten por obxectivo definir as obras necesarias para implantar un tramo de alta velocidade de 53,7 km de lonxitude entre Ourense e Vigo (por Cerdedo). 

O presente proxecto básico ten como antecedente o “Estudo informativo do proxecto nova liña de alta velocidade Ourense-Vigo", aprobado definitivamente mediante Resolución da Secretaría de Estado de Infraestructuras e Planificación de 29 de marzo de 2010, publicada no BOE o 2 de xuño de 2010.

Durante a redacción do proxecto básico propuxéronse modificacións respecto de a solución aprobada no estudo informativo, entre as que cabo destacar o desprazamento catro quilómetros máis ao sur do trazado na zona conexión co Eixo Atlántico e a mellora da eficiencia, mediante a construción de tramos con sección para vía dobre.

En outubro de 2011, as modificacións efectuadas foron remitidas ao antigo Ministerio de Medio Ambiente para que determinase si era preciso realizar unha nova avaliación de impacto ambiental. Con data 30 de abril de 2012, recibiuse notificación do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente, na que se comunica que era preciso someter de novo esta actuación ao procedemento de avaliación ambiental e obter unha nova Declaración de Impacto Ambiental. 

Este proceso ábrese por un período de 45 días hábiles a partir do día hábil seguinte ao da publicación do anuncio no BOE no caso da información pública e 1 mes no caso de audiencia, e ten por obxecto que as persoas, institucións e administracións interesadas poidan formular observacións.

A información pública o é tamén aos efectos medioambientais, xa que, a presente actuación atópase sometida ao procedemento de Avaliación de Impacto Ambiental regulado na lexislación ambiental vixente, polo que previamente á súa aprobación definitiva requírese a formulación da Declaración de Impacto Ambiental polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente.Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta