domingo, 24 de noviembre de 2013

A vindeira sesión do Pleno do Congreso

O Pleno do Congreso dos Deputados da próxima semana comeza o martes, día 26, ás 16,00 horas, co debate de toma en consideración da proposta do Grupo Socialista de reformar o Reglamento do Congreso dos Deputados respecto de as interpelacións dirixidas ao Presidente do Goberno; e da proposición de lei de CiU sobre creación do Fondo para a Reestructuración de Entidades sen afán de lucro do Terceiro Sector (FRETS).

A continuación veranse as proposicións non de lei do Grupo Popular sobre medidas para a mellora da calidade da información contable e financeira co obxectivo de facilitar a intermediación financeira extra-bancaria; e do Grupo Socialista sobre a violencia de xénero na mocidade.

Posteriormente, continuará coa proposta de nomeamento de vocales do Consello Xeral do Poder Xudicial e a elección de membros do Observatorio da Vida Militar.

O mércores, ás 9,00 horas, o Pleno renovarase coa sesión de control ao Goberno e o debate das interpelacións urxentes.

Tamén están previstas as mocións consecuencia das interpelacións urxentes do Grupo Socialista ao ministro de Educación, Cultura e Deporte sobre a política xeral do seu departamento e as responsabilidades políticas que pensa asumir como consecuencia das actuacións que desenvolveu durante o tempo do seu mandato; do PNV sobre as implicacións dos cambios regulatorios enerxéticos na competitividade das empresas industriais e da economía; e de CiU, sobre as medidas que ten previsto impulsar o Goberno para paliar a pobreza infantil.

O xoves, á mesma hora, debateranse as enmendas do Senado ao Proxecto de Lei de transparencia, acceso á información pública e bo goberno; ao Proxecto de Lei Orgánica para a mellora da calidade educativa; ao Proxecto de Lei de garantía da unidade de mercado; e ao Proxecto de Lei de Avaliación Ambiental.
Tamén se verán o xoves varios Dictames da Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionais.
 
Para rematar, celebrarase, no caso de que se presenten enmendas de devolución ou de texto alternativo, o debate de totalidade do Proxecto de Lei pola que se modifica o texto articulado da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Vial, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 339/1990, de 2 de marzo.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es 
Recibirá resposta