martes, 8 de octubre de 2013

Sobre os Orzamentos de Renfe Operadora para 2014

Hoxe ás dez e trinta minutos de a mañá, coa puntualidade de Renfe, comezóu unha sesión da Comisión de Fomento que tiña por obxecto informar sobre o proxecto de lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2014. 

Así compareceu o presidente da entidade pública empresarial Renfe Operadora, Julio Gómez-Pomar Rodríguez.

Fixou como eixes de actuación o incremento da cota de mercado do ferrocarril respecto de outros modos de transporte, a adaptación da empresa a unha contorna liberalizada, a competencia nos mercados internacionais e a concreción de contratos coas Administracións Públicas pola prestación do transporte por Obrigación de Servizo Público. 

Deste xeito, segundo os orzamentos xerais do Estado para 2014, Renfe Operadora incrementará os seus ingresos totais un 8% ata os 3.052,6 millóns de euros. Desta melloría, o 4,3% imputarase ao incremento dos ingresos por transporte de viaxeiros e mercancías, que en 2014 alcanzará os 2.125 millóns de euros. 

O resto dos ingresos serán 622 millóns correspondentes ao devengo das achegas das distintas administracións polas obrigacións de servizo público e 29 millóns polos convenios por servizos prestados ás Comunidades Autónomas (Estremadura, Aragón e o Plan de Acción de Cataluña). Do resto, 277 millóns de ingresos accesorios á explotación, destacan 139 millóns correspondentes ao proxecto Haramain que corresponderán á construción dos talleres que darán soporte ao servizo de Alta Velocidade A Meca-Medina.

Informou que no exercicio 2014 está prevista un investimento de 251 millóns de euros. 

Os gastos de explotación sufrirán un incremento ata os 2.843,5 millóns de euros (un 8% máis). A evolución desta cifra débese en gran parte ao aumento dos gastos por cánones ferroviarios, que suporán 16% máis que l en 2013. A contribución de Renfe ao custo do canon ferroviario verase incrementada non só polo aumento da súa actividade senón que polo encarecimento do mesmo por encima do do 10%.

A evolución dos gastos de Renfe Operadora en 2014, eliminando o aumento do custo dos cánones e os asociados ao proxecto de Alta Velocidade Medina-A Meca, quedaría no 0,1% cun incremento da actividade previsto por encima do 4%, en liña coa política de austeridade e contención do gasto iniciado pola compañía en 2012. 

O resultado previsto al peche de  2014 será de -202 millóns de euros, 18 millóns de euros por baixo de 2013. Este resultado incorpora 55 millóns de euros de cánones por aplicación dos novos prezos segundo a revisión de devanditos cánones que se aprobará xunto con estes Orzamentos Xerais do Estado. 

Na súa segunda intervención referiuse a varias cuestións. 

Dixo que na área de recursos humanos estase negociando con todos os representantes sindicais xa neste ano as características dun ERE que ten o carácter de voluntario e que está aberto a todas as persoas da empresa. E que a súa idea é que ao longo do ano 2014 poida haber algo máis de trescentas persoas que opten por acollerse a este ERE.

Sobre o mantemento e os gastos de seguridade vinculados ao área de Galicia dixo que os sistemas de seguridade requiren dous tipos de actuacións: requiren unha actuación en vía e logo requiren unha actuación nos equipos embarcados. E dixo que temos que adaptar os trens a todos os sistemas de seguridade que están instalados en calquera parte da rede ferroviaria e, polo tanto, é un esforzo inversor moi elevado. E engadiu que Renfe vai facer, en coordinación con ADIF, un esforzo moi importante en materia de seguridade e isto vaise a traducir en investimentos importantes nos equipos embarcados para que sexan consistentes en todas aquelas liñas que teñen as mellores condicións de seguridade, dentro dunha política de dotación moi importante para os sistemas de ERTMS en todos os equipos embarcados. 

Sobre os resultados da conta de perdas e ganancias, dixo que no ano 2012 fíxose un extraordinario esforzo de mellora da conta respecto do ano 2011, pero a realidade é que tanto no ano 2013 como no ano 2014 hai un elemento que afecta significativamente á conta de Renfe-Operadora, e é o seu esforzo de contribución aos gastos de mantemento de ADIF vía canon. 

Finalmente, respecto de a política comercial, dixo que é verdade que en febreiro de 2011 tomaron a determinación de seguir unha política agresiva en materia comercial co longo percorrido e a alta velocidade que permitise un aumento da ocupación, do aprovechamiento e da utilización dos trens. En relación con este punto, deu algúns datos significativos. Desde a posta en marcha destas medidas, desta redución de prezos e do sistema de xestión de ingresos, , mellorar a ocupación dos trens de alta velocidade en 8 puntos porcentuais e en 1,3 puntos os trens de longa distancia. Ademais, para poñer en valor estes resultados sinalo que a tendencia coa que nos atopabamos de 2012 a 2013 é que estaba caendo nun 2,6% o número de viaxes e nun 4,8% os ingresos, é dicir, si non fixésemos nada, o que cabía esperar ao pasar a 2013 é que perdésemos un 2,6% de viaxeiros e case un 5% en ingresos. 

Dixo que a previsión de peche en  2013 para o conxunto de servizos de alta velocidade e longa distancia é aumentar nun 12,5% os viaxeiros transportados e en máis dun 2% os ingresos. Separando o que é alta velocidade pura, apuntou que podemos terminar o ano cun crecemento en viaxeiros do 19% e un crecemento en ingresos do 4,5%. 
 
Si desexa comentar esta entrada, pode escribir un correo a celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta. Grazas.