domingo, 13 de octubre de 2013

Sobre o vindeiro Pleno do Congreso

O próximo Pleno do Congreso dos Deputados comezará o martes, día 15, ás 16,00 horas, co debate das enmendas de totalidade presentadas ao proxecto de lei da Acción e do Servizo Exterior do Estado, que unha vez superada esta votación continuará a súa tramitación parlamentaria na Comisión de Asuntos Exteriores e Cooperación.

 A continuación, debaterase a toma en consideración da proposición de lei do Grupo Socialista de modificación da Lei 1/2000 de Axuizamento Civil, para a tutela xudicial colectiva de consumidores e usuarios; e a de CiU para reformar a Lei 37/1992, de 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido, para establecer un tipo superreducido temporal para os servizos turísticos prestados por entidades que operen e teñan domicilio fiscal no Val d'Aran, no Alto Pirineo catalán e no Pirineo oscense. 

Así mesmo, veranse as proposicións non de lei do PSOE sobre a proposta de reforma da Demarcación e Planta Xudicial; do Grupo Popular relativa á creación dunha carteira de servizos sociosanitarios. 

Posteriormente está previsto o debate das mociones consecuencia de interpelacións urxentes formuladas a semana anterior, de IU, ICV-EUiA, CHA sobre medidas para mellorar a seguridade no transporte ferroviario e optimizar a rede ferroviaria existente tanto de alta velocidade, como convencional e de proximidade; e de Coalición Canaria sobre a corrección do inxusto sistema de financiamento autonómico e a necesidade de partidas específicas nos PGE para o ano 2014 para paliar o grave deterioro dos servizos públicos e a dramática situación de paro que vive Canarias. 

O mércores, ás 9,00, renovarase o Pleno coa sesión de control ao Goberno e o debate das interpelacións urxentes. O xoves, a partir da mesma hora, decidirase si ratifícanse ou revogan as enmendas do Senado ao proxecto de lei pola que se establece o financiamento con cargo aos Orzamentos Xerais do Estado de determinados custos do sistema eléctrico, ocasionados polos incentivos económicos para o fomento á produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxías renovables e concédese un crédito extraordinario por importe de 2.200.000.000 euros no orzamento do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo.
 Tamén se debaterán os cambios que, no seu caso, aprobe o Senado ao proxecto de lei para a garantía do fornezo e incremento da competencia nos sistemas eléctricos insulares e extrapeninsulares. A última iniciativa que concluirá a súa tramitación unha vez aprobadas ou rexeitadas as enmendas do Senado é a lei pola que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidade medioambiental e adóptanse outras medidas tributarias e financeiras. O xoves a sesión concluirá cos debates de totalidade, no caso de que se presenten enmendas de devolución ou de texto alternativo, do proxecto de lei de caixas de aforros e fundaciones bancarias; o proxecto de lei de seguridade privada; e o proyecto de lei de racionalización e sostenibilidad da Administración Local.

Si desexa facer algún comentario poder enviar un correo a celso.delgado@congreso.es
Recibirá resposta