jueves, 13 de junio de 2013

Impulso ao emprendimento

Esta semana asistimos a un acto relevante, no que Mariano Rajoy, na Moncloa presentou ante un centenar de empresarios e representantes de asociacións e organizacións empresariais o Proxecto de Lei de Apoio aos Emprendedores, asegurando que se trata dunha norma "horizontal" que atende a toda a actividade empresarial, xa que "dá resposta integral ás necesidades de autónomos e empresas".


O presidente recalcou a importancia dos emprendedores na recuperación económica e a creación de emprego, obxectivos prioritarios da acción do Goberno.


Neste sentido, sinalou que "cando facemos reformas estructurais o obxectivo é crecer e crear emprego, tamén cando damos a batalla en Europa. Esta lei axuda, pero é só un eslabón máis e hai que manter unha política económica cun triplo obxectivo: recuperar o crédito, corrixir o déficit público e continuar coas reformas".


"Impulsar o emprendimento é capital para calquera sociedade porque o emprendedor constrúe un proxecto complexo, da nada ou dun investimento inicial modesto, que pode chegar a revolucionar sociedades enteiras", asegurou.


Recordou que España conta con máis de tres millóns de autónomos, un 13% deles ten asalariados ao seu cargo. Tamén subliñou que o 99% de empresas inscritas na Seguridade Social ten menos de 250 traballadores. Por iso é polo que o seu peso no tecido empresarial obriga a apostar por emprendedores e autónomos, un apoio que, explicou, concrétase desde o Goberno en facilitar o financiamento, mellorar o marco institucional para axilizar o seu labor, reformar a fiscalidade para aumentar a súa liquidez e potenciar a súa competitividad.


Principais medidas:


Como iniciativa crave para fomentar a actividade emprendedora, está a creación da figura do emprendedor de responsabilidade limitada. Isto supón que os autónomos non responderán ilimitadamente das débedas empresariais. Quedará excluída a súa vivenda habitual si o seu valor non supera os 300.000 euros.


Ademais créase a figura da sociedade limitada de formación sucesiva, que permite a creación de empresas cun capital social inferior a 3.000 euros. Logo irase aportando o 20% dos beneficios empresariais ata alcanzar o capital esixido por lei.


Para impulsar e axilizar a constitución de sociedades centralizaranse todos os trámites á procura dunha apertura moi breve, na contorna das 24 ó 48 horas.


Apoios fiscais:


Os autónomos e as pequenas empresas, non suxeitos ao réxime de módulos e cun volume de negocio inferior a dous millóns de euros, non terán que pagar o IVE das facturas ata que non as cobren. Esta medida entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2014. Dela beneficiaranse case 1.300.000 autónomos e máis dun millón de pemes.


Por outra banda, se incentivará que parte dos beneficios se reinvistan na empresa. Así, as empresas cun volume de negocio inferior a 10 millóns de euros poderán deducirse ata o 10% dos beneficios obtidos no periodo impositivo no que se reinvistan na actividade económica. Poderán beneficiarse 200.000 persoas físicas e 185.000 pequenas empresas.


Resaltar tamén, o fomento da figura do inversor de proximidade ou "business angel". Trátase de particulares que invisten nunha empresa ou proxecto empresarial doutros. Si decídese aportar capital a unha empresa de nova creación ou capital e coñecemento empresarial poderá deducirse no IRPF o 20% na cota estatal. Ademais, se eximen todos os beneficios obtidos pola actividade si se reinvisten noutras entidades de nova ou recente creación.


Para apoiar o financiamento dos emprendedores créanse as cédulas e bonos de internacionalización, que son activos garantidos por préstamos destinados á internacionalización de empresas ou á exportación.


A futura lei tamén recolle medidas encamiñadas a reducir as cargas administrativas das empresas e a favorecer o acceso dos emprendedores á contratación pública.


Facilitarase o contacto entre pequenos emprendedores para que poidan crear unións de empresarios. Ademais elévanse os limiares para a esixencia da clasificación nos contratos pasando de 350.000 a 500.000, nos contratos de obra, e de 120.000 a 200.000 nos de servizo. Así mesmo adecúase o réxime de garantías para a contratación pública ás posibilidades do emprendedor e redúcese a documentación acreditativa necesaria para contratar.


Para impulsar a internacionalización das empresas aprobarase un plan estratéxico, se fortalecerá o papel dos organismos de apoio, en especial do ICEX España Exportación e Investimentos.


Por outra banda, para fomentar a entrada de investimento e talento en España facilítase e agiliza a concesión de permisos de residencia aos inversores de cuantía económica significativa e profesionais altamente cualificados.

Si desexa comentar esta entrada, pode escribir un correo a celso.delgado@congreso.es

Recibirá resposta. Grazas