martes, 5 de febrero de 2013

O presidente da Nacional da Competencia (CNC) no Congreso dos Deputados

Esta mañá na Comisión de Economía e Competitividade da que formo parte compareceu o presidente da Comisión Nacional da Competencia (CNC) Joaquín García Bernaldo de Quirós.

Esta comparecencia derívase do previsto nos artigos 28.2 da Lei 15/2007, de 3 de xullo, de Defensa da Competencia e 21.1 da Lei 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostible, para expoñer as liñas básicas da súa actuación e os seus plans e prioridades para o futuro.

Convén recordar que a Comisión Nacional da Competencia (CNC) é un organismo público encargado de preservar, garantir e promover a existencia dunha competencia efectiva nos mercados no ámbito nacional, así como de velar pola aplicación coherente da Lei de Defensa da Competencia mediante o exercicio das funcións que se lle atribúen na mesma e, en particular, mediante a coordinación das actuacións dos reguladores sectoriales e dos órganos competentes das Comunidades Autónomas, así como a cooperación cos órganos xudiciais competentes.

A CNC é unha institución única e independente do Goberno, que integra aos antigos Servizo e Tribunal de Defensa da Competencia e exerce as súas funcións no ámbito de todo o territorio español e en relación con todos os mercados ou sectores produtivos da economía.

Ten unha estrutura piramidal centrada na existencia de dous órganos separados, a Dirección de Investigación e o Consello, que realizan con independencia as súas respectivas funcións de instrución e resolución baixo a supervisión e coordinación do Presidente da institución. Ambos órganos apóianse nun conxunto de servizos comúns.

A Lei de Defensa da Competencia atribúe á CNC funcións tanto instrutoras como resolutorias en todos os procedementos en materia de defensa da competencia.


Pois ben, na comparecencia o Presidente informou que segundo a Memoria, as multas impostas por infraccions, no periodo setembro 2011- setembro 2012 ascendeu a 242.592.482 euros, dos que se recadaron 23,6 millóns. E dixo que o interese primordial destas multas non é a recadación, senón disuadir das malas prácticas.

Afirmou que a CNC é rendible, porque o seu orzamento é de 12 millóns e o que recaudan é moito máis, aínda que tamén resaltou que aportan beneficios vinte veces maior.

Respecto de a reforma prevista polo Goberno de aglutinar nunha mesma institución varios organismos regulatorios, entre eles a CNC, Joaquín García recordou que non hai precedentes similares na nosa contorna polo que obriga a ser moi coidadoso no deseño. E reclamou un periodo transitorio amplo para adaptarse ao novo sistema, unha vez que se aprobe a lei que crea a Comisión Nacional de Mercados e Competencia (CNMC).

Asegurou que o organismo que preside actuará si detéctanse coincidencias na fijación de prezos na retribución dos depósitos que sexan artificiais e non corresponden ao fluxo normal do mercado, aínda que para iso están á espera de recibir as informacións pertinentes do Banco de España.

Con respecto á concentración de caixas de aforros sinalou que o proceso de reestructuración financeira está propiciando que se solicitaron once informes ao Banco de España sobre senllos casos, co obxectivo de poder autorizar as concentracións.

Unha interesante comparecencia dun organismo público fundamental.