jueves, 11 de octubre de 2012

Revisión do Código Penal e reformas xudiciais

O Goberno aprobou hoxe en Consello de Ministros a reforma parcial da lei orgánica do Poder Xudicial e estudou o Estatuto da Vítima, que recoñece todo un catálogo de dereitos para as vítimas de calquera tipo de delito.

A revisión do Código Penal, ten como obxectivo principal  "atallar novas formas de delincuencia, dar mellor tratamento á multirreincidencia e unha resposta penal máis adecuada a delitos máis graves, como a inclusión no catálogo de penas da prisión permanente revisable".

En rolda de prensa o ministro de Xustiza, Alberto Ruiz-Gallardón, detallou algúns dos novos tipos delituosos relacionados coa violencia sobre a muller que se expón no novo Código Penal. Entre eles figuran o axexo ou fustrigación, co que "acabamos coa desprotección ante determinadas situacións que non podían ser perseguidas polo delito de ameazas ou coaccións". Tamén citou o de matrimonio forzado, a divulgación non autorizada de gravacións ou a inutilización dos dispositivos electrónicos para o control do cumprimento de penas e medidas de seguridade cautelares.

O titular de Xustiza informo tamén da extensión do comiso ampliado (comiso de bens procedentes de actividades similares anteriores ás que son obxecto de condena) aos delitos de branqueo, receptación profesional, trata de seres humanos, prostitución, explotación e abuso de menores, tráfico de drogas, falsificación e corrupción no sector privado.

Por outra banda, o ministro sinalou que o Goberno avanzou no seu compromiso de loitar contra o racismo, a xenofobia e o odio ideolóxico. Neste sentido, e co fin de trasponer a normativa europea respecto diso, se tipifica "a incitación ao odio ou a violencia contra grupos determinados por raza, relixión, ascendencia, orixe nacional ou étnico, incluíndo a divulgación de escritos ou imaxes e a apología, trivialización flagrante ou negación dos crimes de xenocidio, contra a humanidade ou de guerra como forma de incitación ao odio ou violencia, así como os especificamente referidos ao Holocausto".

 Ruiz-Gallardón presentou ao Consello de Ministros un primeiro informe para a elaboración do Estatuto da Vítima, sobre el que os distintos ministerios poderán formular, a partir de agora, suxestións. O titular de Xustiza explicou que se trata dun compromiso electoral que fará efectiva a trasposición dunha directiva europea aprobada o pasado 12 de setembro. Neste sentido destacou que España "é o primeiro Goberno europeo que dá cumprimento a esta directiva europea".

Segundo o ministro, "o Estatuto da Vítima nace con vocación de ser un catálogo de dereitos procesuais e extraprocesales das vítimas de calquera tipo de delito". Non derroga senón que complementa as lexislacións específicas sobre algúns tipos de vítimas concretas (do terrorismo, menores, etc..).

O seu obxectivo é ofrecerlles, desde os poderes públicos, unha resposta o máis ampla posible, non só xurídica senón tamén social, reparadora do dano sufrido e á vez minimizadora doutros efectos traumáticos que a súa condición pódelles xerar.
O ministro concretou que o Estatuto da Vítima podería remitirse ao Consello de Ministros nun prazo de dous ou tres meses, mentres que o novo Código Penal podería entrar en vigor no prazo dun ano.

Por outra parte o Consello de Ministros aprobou unha reforma parcial da Lei Orgánica do Poder Xudicial, que pretende profesionalizar a carreira xudicial e garantir a estabilidade orzamentaria na Administración de Xustiza.

O ministro de Xustiza sinalou que o obxectivo último é que todos os xuíces sexan profesionais e que o acceso á carreira prodúzase por mérito e capacidade, superando as oposicións correspondentes.

Alberto Ruiz Gallardón asegurou que só se recorrerá a maxistrados suplentes e xuíces substitutos en circunstancias excepcionais. As vacantes cubriranse polos actuais membros da carreira xudicial. "O criterio do Ministerio é que a Xustiza en España ten que ser profesional", reiterou.

Por outra banda, os permisos por asuntos propios veranse reducidos a tres días ao ano e créase unha nova licenza pola que xuíces e maxistrados poderán ausentarse tres días ao mes, ata un máximo de nove días ao ano, para estudar ou revolver causas de especial complexidade.