viernes, 5 de octubre de 2012

PGE para 2013 na Comisión de Fomento do Congreso


Esta mañá presidín a Comisión de Fomento na que recibimos as comparecencias de dous altos cargos do Ministerio de Fomento co obxectivo de informar sobre os orzamentos do Ministerio de Fomento para 2013 e responder ás preguntas dos voceiros dos Grupos Paralamentarios.


Comezamos escoitando ao secretario de Estado de Infraestruturas, Transporte e Vivenda, Rafael Catalá Polo.


Dixo que son orzamentos que teñen como referencia a redución do déficit público, o compromiso necesario e irrenunciable de diminuír o déficit do conxunto das Administracións Públicas en 2013 ata o 4,5% do PIB.


Engadiu que a actual conxuntura, marcada pola crise económica e a recesión, esixe un esforzo extraordinario por parte de todos e que as contas do Estado contemplan unha redución do conxunto do gasto dos ministerios do 8,9%. Deste sacrificio é copartícipe o Grupo Fomento, cuxos recursos totais ascenderán para o próximo ano a 18.525 M€, un 8,45% menos que no exercicio anterior.


Neste marco orzamentario de rigoroso axuste do déficit, Catalá informou que os centros directivos e as empresas do Grupo Fomento van facer un esforzo importante para contribuír de forma decisiva ao desenvolvemento económico e á creación de emprego, que é o que necesita o noso país.


Informou que O Ministerio de Fomento deberá destinar 2.639 millóns de euros no exercicio 2013 a atender as obrigacións de pago de intereses e de principal da débeda financeira duns 40.000 millóns de euros que soporta o Departamento e as súas sociedades públicas dependentes.


Estes 2.639 millóns de euros que o Ministerio prevé gastar en atender as servidumes da súa débeda o próximo ano é unha cantidade equivalente ao 80% dos 3.302 millóns que investirá no AVE en 2013 e ao 89% dos 2.963 millóns que se destinarán a obras e mantemento de estradas.


Ademais, multiplica por máis de tres o orzamento de 758 millóns con que contará a política de vivenda.


En segundo lugar interveu o Subsecretario, Mario Garcés Sanagustín.


Dixo que son uns orzamentos realistas, acordes cun escenario de avance na consolidación fiscal, pero, á vez, uns orzamentos que, no posible, reforzan o papel deste Departamento como panca para o desenvolvemento económico sostible e a creación de emprego en España.



Explicou que os orzamentos do Ministerio de Fomento para 2013 participan do axuste orzamentario que houbo que acometer como consecuencia dos graves desequilibrios económico-financeiros aos que tivo que facer fronte este Goberno. O Ministerio de Fomento sufriu por unha dobre vía estes desaxustes; por unha banda pola existencia de numerosas obrigacións sen o adecuado acomodo orzamentario e, por outra banda, polo recorte de dispoñibilidades orzases que foi necesario afrontar. Como consecuencia, nestes orzamentos para 2013 continúase a reorientación, xa iniciada en 2012, da política orzaría do Departamento baixo estritos criterios de sustentabilidade económico-financeira e eficiencia.


Engadiu que no caso concreto do Grupo Fomento, que  fórman o Ministerio de Fomento propiamente devandito e as empresas públicas, entes públicos empresariais e sociedades que, dependendo do Ministerio, executan as súas políticas, o orzamento total ascende a 18.405 millóns de euros, o que representa unha redución do 8,45% respecto ao de 2012.


Deses máis de 18.400 millóns de euros, un 45,3% corresponde a gasto corrente mentres que o peso relativo do gasto de capital sitúase nun 54,7%. Xa que logo, é un orzamento que aposta por incrementar o esforzo investidor e reducir o gasto consuntivo a partir de melloras de eficiencia na xestión dos recursos correntes do Departamento.


Explicou que o orzamento da Sección 17, que é o Ministerio propiamente devandito, o orzamento total para o ano 2013 ascende a 6.489 millóns de euros, o que supón unha redución do 11% respecto do orzamento para 2012.


E que o Capítulo 1, correspondente aos gastos de persoal, alcanza unha cifra de case 190 millóns de euros, que non é máis que o 2,92% do orzamento global. Nestes orzamentos de 2013 case 3 de cada 100 euros destínanse a gastos de persoal.


Entrando na análise do capítulo VII, investimentos reais, dixo que podemos atopar unha clara mostra de como se está realizando o axuste orzamentario no Ministerio de Fomento. A pesar da redución do orzamento motivada pola crise económica e o esforzo de consolidación fiscal polo incumprimento do obxectivo de déficit do anterior Goberno, o orzamento do Capítulo 6 correspondente a investimentos reais, incluíndo a partida anteriormente mencionada de 705 millóns ao ADIF, ascende a 3.246 millóns de euros o que, aínda que supón unha redución do 4,9% fronte ao orzamento de 2012, representa un incremento do 7,73% respecto ao orzamento executado en 2011. Algo que merece a pena ser destacado é que dito capítulo 6 (xunto cos 705 M) supón máis do 50% do total de orzamento da sección 17. Dito doutro xeito, que a metade dos orzamentos destínanse a investimentos reais e, por iso, supón un impulso directo á economía real e á creación de emprego. Para que se vexa a importancia e a magnitude da senda percorrida, devandita porcentaxe foi do 35% en 2011, é do 47% en 2012 e será do 50% en 2013. Dito doutro xeito, o peso dos investimentos reais no total do Ministerio aumentou, nos dous orzamentos elaborados por este Goberno, en nada menos que un 44%. E iso nunha contorna de restrición orzamentaria. É, polo tanto, falsa esa acusación de que o Goberno non se preocupa polo investimento produtivo e xeradora de emprego, remachou. 


Relatou como na elaboración dos Orzamentos do Grupo Fomento para 2013, do mesmo xeito que ocorreu nos de 2012 viuse condicionada por dous factores esenciais: por unha banda, o fortísimo incremento da débeda a longo prazo do grupo empresarial, que se triplicou desde o ano 2005, o que motivou que o servizo da débeda para 2013 increméntese en 193 millóns respecto de 2012, e, doutra parte, a imputación ao orzamento 2012 e 2013 da totalidade das operacións de mantemento na rede ferroviaria convencional, operacións que en parte, de forma irregular, non tiveron consignación orzamentaria en 2011 como xa comentei neste cámara.


Dixo que estamos loitando contra esta situación, así, para este exercicio prevese amortizar débeda por importe de 1.418 Millóns de euros. Intentaremos ir paulatinamente ir reconducindo esta situación.


Rematou decidndo que por todo iso, o investimento total do Ministerio e as empresas do Grupo Fomento prevista no proxecto de orzamentos para 2013 cífrase en 8.903 millóns de euros. Para ter unha orde de magnitude do que, aínda no escenario actual, esta cifra representa, podo dicirlles que a mesma, en termos de PIB supón un 0,83%.