martes, 24 de julio de 2012

Pleno extraordinario no CongresoO Pleno do Congreso dos Deputados, en sesión extraordinaria aprobou, con 177 votos a favor, 140 en contra e 1 abstención, o Acordo do Goberno polo que, conforme ao establecido no artigo 15 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, fíxanse os obxectivos de estabilidade orzamentaria e de débeda pública para o conxunto de Administracións Públicas e de cada un dos seus subsectores para o período 2013-2015 e o límite de gasto non financeiro do Orzamento do Estado para 2013.


Tamén neste Pleno tivo lugar o debate sobre a convalidación ou derrogación de Real Decreto-Lei 22/2012, de 20 de xullo, polo que se adoptan medidas en materia de infraestruturas e servizos ferroviarios, e que foi aprobado con 195 votos a favor, 113 en contra e 7 abstencións. A Cámara rexeitou, con 139 votos a favor, 177 en contra a súa tramitación como proxecto de lei polo procedemento de urxencia.


Para finalizar, o Pleno ratificou as emendas do Senado ao Proxecto de Lei de modificación da Lei 7/2012, de 31 de marzo, Xeneral da Comunicación Audiovisual, para flexibilizar os modos de xestión dos servizos públicos de comunicación audiovisual autonómicos, co que esta lei queda definitivamente aprobada.