sábado, 3 de marzo de 2012

Teito de gasto e compromisos do Goberno coa estabilidade orzamentaria

Onte o Consello de Ministros aprobou o novo cadro macroeconómico para o exercicio 2012 que  contempla un retroceso do PIB do 1,7%. O ministro de Economía e Competitividade, Luís de Guindos, asegurou que é realista nas súas hipóteses, nas súas formulacións e nos seus resultados.

Tamen explicou que o cadro parte dunha estimación de desaceleración dá economía mundial, que crecerá ao 3,3%. O comercio mundial estará no 3,8%, prevese unha suave depreciación do euro e que o prezo do petróleo mantérase en 140 euros o barril. Finalmente estima que os tipos de interese manteranse nos niveis actuais: entre o 1,1% e o 5,1%.

O ministro destacou que haberá un crecemento negativo do consumo privado pola diminución do emprego, pero que será compensado pola positiva evolución do sector exterior. A demanda doméstica restará 4,6 puntos ao crecemento económico.

Luís De Guindos indicou que o novo escenario macroeconómico contempla un aumento dá taxa de paro ata ou 24,3%, o que supón 630.000 parados máis en 2012.

Consecuencia do anterior e que o Goberno remitiu ao Parlamento o obxectivo de estabilidade orzamentaria para este ano, así como o límite de gasto non financeiro do Estado.

Nese sentido a vicepresidenta do Goberno, Soraya Sáenz de Santamaría, e o ministro de Facenda e Administracións Públicas, Cristóbal Montoro, detallaron que o Goberno marcou un obxectivo para o conxunto dás Administracións Públicas do 5,8%, tal e como anunciou o presidente do Goberno en Bruxelas.

Para a Administración central será do 5%, para as comunidades autónomas do 1,5%; nas corporacións locais será do 0,3%, e haberá equilibrio nas contas dá Seguridade Social. Estas estimacións fanse partindo da previsión de crecemento negativo do 1,7%.

Respecto ao límite de gasto non financeiro do Estado, fíxase en 118.565 millóns de euros, o que representa unha diminución do 4,7%. Con esta fixación do teito de gasto iniciase o proceso de elaboración dos Orzamentos Xerais do Estado.

O Consello de Ministros tamén aprobou o Proxecto de Lei Orgánica de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, que será remitido ás Cortes para a súa tramitación urxente tras incorporar varias recomendacións do Consello de Estado. 

En conclusión:

- O goberno de España cumprirá estritamente cos seus compromisos no marco do Pacto de Estabilidade e Crecemento.

- En novembro de 2009 o Consello estableceu unha Recomendación para a corrección do déficit excesivo do Reino de España. Esas son as obrigacións que temos que cumprir no marco do Pacto de Estabilidade e Crecemento. España cumprirá esa Recomendación escrupulosamente.

- O goberno anterior elaborou un Programa de Estabilidade en 2011 para dar cumprimento a devandita Recomendación. O ano 2011 pechou cun déficit do 8,5% moi por encima do 6% establecido como obxectivo nese Programa de Estabilidade.

- Desde o primeiro momento, o goberno español considerou imprescindible volver á senda de cumprimento. Por esa razón tomou medidas correctoras inmediatas por valor de 15.000 millóns de Euros o 30 de decembro de 2011.

- Un segundo paso nesta política de compromiso coa estabilidade orzamentaria foi dado polo Consello de Ministros no día de hoxe, mediante a fixación do obxectivo de estabilidade orzamentaria e o teito de gasto do Estado para 2012.

- O obxectivo de estabilidade do 5,8% supón unha fortísima corrección do déficit do conxunto das Administracións Públicas de 2,7 puntos porcentuais do PIB.

- En termos estruturais, a citada Recomendación de corrección do déficit excesivo establece a necesidade de realizar un esforzo fiscal de máis dun 1,5% medio anual no período 2010-2013.

- No momento de recesión actual, o obxectivo de estabilidade aprobado hoxe levaranos a realizar un esforzo de axuste estrutural conxunto en 2011 e 2012 de máis dun 3,5%. Iso cumpre con fartura os compromisos asumidos na Recomendación e compensará en 2012 a parte incumprida o ano pasado.

- Todas as administracións farán un esforzo nesa dirección. O novo obxectivo para a Administración Central será do 4% do PIB, para as Comunidades Autónomas do 1,5%, para as Corporacións Locais o 0,3% e o equilibrio á Seguridade Social.

-  O teito de gasto do Estado aprobado hoxe é acorde con ese obxectivo. O mesmo fíxase en 118.565 millóns de euros, o que representa unha diminución do 4,7%. O gasto dispoñible este ano para os Ministerios redúcese nun 12.5%.