jueves, 26 de enero de 2012

A Estabilidade Orzamentaria e a Sustentabilidade Financeira das Administracións Públicas.


Hoxe puden seguir a comoparecencia de Cristóbal Montoro, diante da Comisión homónima do Congreso dos Deputados na que expresou que  a Administración pública que incumpra o plan económico-financeiro para corrixir as desviacións de déficit nas que incorra deberá constituír un depósito, que poderá converterse en multa no caso de que os incumprimentos reitérense. Esta é unha das novidades que se inclúen no anteproxecto de lei orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira das Administracións Públicas.

O anteproxecto prevé, ademais, que as sancións impostas a España en materia de estabilidade sexan asumidas pola Administración responsable. A Lei traspone así os mecanismos correctores da Unión Europea.

Tamén se establece un mecanismo de alerta temperá e de resposta inmediata ante a desviación nos plans correctores e, ata, o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas poderá enviar unha  delegación para valorar a situación económico-orzamentaria da Administración incumplidora tal e como ocorre na Unión Europea.

O ministro de Facenda indicou na súa comparecencia que a primeira novidade da lei é o seu propio título, xa que incorpora a sustentabilidade orzamentaria como principio reitor da actuación económico financeira de todas as Administracións Públicas españolas. Con iso, o que se pretende é reforzar a idea de estabilidade, non só nun momento conxuntural, senón con carácter permanente.

Así mesmo, Montoro reiterou que todas as Administracións Públicas comprometéronse coa estabilidade orzamentaria, xa que as comunidades autónomas no recente Consello de Política Fiscal e Financeira e as entidades locais, na Comisión Nacional de Administración Local, mostraron o seu apoio á lei orgánica.

Tamén afirmou que os tres obxectivos básicos da nova lei son: garantir a sustentabilidade orzamentaria de todas as Administracións Públicas; fortalecer a confianza na estabilidade da economía española; e reforzar os compromisos de España coa Unión Europea.

Os aspectos máis sustantivos da nova lei son os seguintes:

- todas as Administracións Públicas deben presentar equilibrio ou superávit e ningunha poderá incorrer en déficit estrutural, salvo situacións excepcionais.

- a débeda das Administracións non poderá superar o valor de referencia do 60% do PIB establecido na normativa europea, salvo en caso de circunstancias excepcionais.

- tanto o Estado como as comunidades autónomas e as corporacións locais deberán aprobar un teito de gasto con carácter previo á elaboración dos seus orzamentos.

- o gasto destas Administracións non poderá aumentar por encima da taxa de crecemento do PIB que establece a normativa europea.

- para a fixación dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e débeda pública teranse en conta as recomendacións da Unión Europea sobre o Programa de Estabilidade.

- establécese a prioridade absoluta de atender os intereses e o capital da débeda pública fronte a calquera outro gasto, tal e como fixa a Constitución.

- o incumprimento do obxectivo de estabilidade esixirá a presentación dun plan económico-financeiro que permita a corrección da desviación no prazo dun ano e, en caso de non cumprir devandito plan, a Administración responsable deberá aprobar automaticamente unha non dispoñibilidade de créditos, é dicir, un recorte de gasto que garanta o cumprimento dos obxectivos.

- refórzanse os mecanismos preventivos e de seguimento dos obxectivos de estabilidade e débeda, por exemplo, con información sobre o cumprimento de obxectivos nos proxectos de orzamento.

- o cumprimento dos obxectivos de estabilidade terase en conta tanto para autorizar as emisións de débeda como a concesión de subvencións ou a subscrición de convenios.

A lei tamén establece un mecanismo extraordinario de apoio á liquidez para aquelas comunidades autónomas e corporacións locais que o soliciten. Este mecanismo estará condicionado a un plan de axuste, sometido a rigorosas condicións de seguimento, remisión de información e medidas de axuste extraordinarias.

Lei de Apoio aos Emprendedores

Ademais da Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria, a primeira gran lei do Goberno en materia económica, o ministro de Facenda fixo público un primeiro grupo de compromisos, no que destaca polo seu carácter fundamental a aprobación dunha Lei de Apoio aos Emprendedores, que favoreza as novas iniciativas empresariais e o desenvolvemento da actividade de pemes e autónomos.

O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas definirá un marco fiscal de apoio aos emprendedores que lles permita facer fronte con maior facilidade e folgura ás súas obrigacións tributarias e dedicar unha maior parte dos seus beneficios á creación de emprego.

Algunhas das medidas fiscais que se describen a continuación, xunto con outras concretas no ámbito do financiamento, a tramitación administrativa e a xestión laboral englobaranse na Lei de Apoio aos Emprendedores que o Goberno enviará ás Cortes dentro dos primeiros tres meses de 2012.