viernes, 30 de diciembre de 2011

Primeiro conxunto de reformas estruturais e medidas extraordinarias e non previstas

Hoxe Rajoy presidiu un Consello de Ministros que aprobou un primeiro conxunto de reformas estruturais que teñen como obxectivo corrixir o déficit público e dinamizar a economía. Redúcese o gasto nunha contía aproximada de 8.900 millóns de euros e increméntanse os ingresos noutros 6.275 millóns de euros.

A vicepresidenta do Goberno, Soraya Sáenz de Santamaría en rolda de prensa acompañada de tres ministros, explicou que as medidas tratan de salvagardar aos máis débiles e que "Non podemos pedir sacrificios a quen non poden dar máis".

Adoptáronse entre outras as seguintes medidas:

- Actualización das pensións ao custo da vida. Vanse a actualizar todas as pensións á previsión do IPC para 2012, que se sitúa no 1%.

- Mantéñense integramente as prestacións por desemprego.

- Prorróganse a partir de febreiro os 400 euros aos parados que esgoten a súa prestación.

- Non se recorta o soldo dos empregados públicos. Procédese a manter a conxelación prevista nos orzamentos para 2011, conxelación que tamén afecta aos altos cargos do Estado.

Desviación do déficit:

Tamén a vicepresidenta anunciou que a desviación que se produciu respecto ao déficit orzamentario estimado para final de ano é substancialmente superior ao que había comunicado e comprometido o Goberno anterior, e sitúase na contorna do 8%.

Soraya Sáenz de Santamaría explicou que estamos ante unha situación extraordinaria e non prevista e que vai obrigar a tomar medidas extraordinarias e non previstas.

Engadiu que o Goberno non vai ter a menor vacilación en afrontar con decisión a situación, porque, as circunstancias obrigan e son duras e difíciles.

Para iso, explicou que o Consello de Ministros, ata que se aproben os Orzamentos definitivos, acordou un acordo de non dispoñibilidade por importe de 8.900 millóns de euros, que supón:
- Unha importante redución das estruturas administrativas da Administración Xeral do Estado, que se concreta nunha redución do 18,9%.

- Redúcese nun 20% a subvención con cargo aos Orzamentos Xerais do Estado para os partidos políticos. A redución cífrase en 29,68 millóns de euros.

- Redúcese nun 20% as subvencións a sindicatos e organizacións empresariais. Cífrase en 55 millóns de euros.

- Non se recorta o soldo dos empregados públicos, pero se mantén a conxelación prevista.

- Se amplía a xornada laboral dos empregados públicos a 37,5 horas semanais e conxélase o persoal dos empregados públicos de todas a Administración. Só no caso de funcionarios docentes, prazas de hospitais e centros do Sistema Nacional de Saúde, Forzas Armadas e Forzas e Corpos de Seguridade do Estado a taxa de reposición poderá alcanzar o 10%.

- Non se incorporarán máis beneficiarios á renda de emancipación que reciben os menores de 30 anos.

- Establécese a moratoria dun ano na incorporación de novas categorías de beneficiarios ao sistema de dependencia moderada.

- Conxélase o Salario Mínimo Interprofesional.
- Prorrógase por un ano máis a entrada en vigor da ampliación do permiso de paternidade.

Subida temporal de impostos:

Soraya Saénz de Santamaría explicou que o Goberno viuse obrigado a adoptar medidas que non tiña previsto adoptar e que non adoptase se se cumpriron os compromisos de déficit público anunciados polo anterior Goberno.

Entre estas medidas figura a subida temporal de determinados impostos:

- No Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas establécese un gravame complementario, unha recarga complementaria de solidariedade, nas rendas de traballo e moi especialmente nas rendas de capital.

- Establécese un incremento do Imposto de Bens Inmobles (IBI) que afectará as vivendas que estean por encima do valor medio. Terá carácter temporal por dous anos.

- Prorrógase o IVE do 4% para a adquisición de vivenda e recupérase a dedución por compra de vivenda habitual.

-Neste sentido o ministro de Facenda e Administracións Públicas, Cristóbal Montoro, precisou que "estamos ante un gravame complementario para o déficit público que é temporal, aplicado aos anos 2012 e 2013, e de carácter equitativo e progresivo".

Respecto da subida do IBI afectará ao 50% das vivendas de valor catastral superior de cada municipio. O esforzo recaerá sobre os que teñen maior capacidade económica, segundo Montoro.

O ministro estimou que o impacto recadatorio destas medidas suporá uns ingresos superiores aos 6.000 millóns.