miércoles, 28 de julio de 2010

No faladoiro de Radio Voz a voltas coa reforma laboral

Hoxe participei no faladoiro de Radio Voz que modera Antía Díaz e na que habitualmente me acompañan os congresistas Xabier Carro e Francisco Jorquera. Nesta ocasión estaba tamén a ex deputada da UCD Nona Inés Vilariño.

Abordamos a reforma laboral que se tramita nestes na Comisión de Traballo do Congreso dos Deputados .


Falei de que o Grupo Parlamentario Popular presentou 71 emendas ao RDL 10/2010, co obxectivo de contribuír a mellorar substancialmente o texto gobernamental, profundando no alcance dunha reforma que foi acollida con xeral escepticismo, tanto polos empresarios e traballadores como polos analistas -economistas e xuristas- que fixeron un primeiro xuízo moi negativo sobre a mesma.

Dixen que desde a nosa perspectiva, o Goberno expuxo a reforma laboral como a reforma do despedimento, mentres que para o GPP debe ser a reforma do emprego. Este foi o principio inspirador de todas as nosas emendas.

En primeiro lugar, abordamos cuestións novas que, ao noso xuízo, son cruciais para modernizar o noso sistema de relacións laborais e que o RDL do goberno socialista ignorou. Nomeadamente, o fortalecemento da flexibilidade interna na empresa, o recoñecemento por vez primeira na nosa historia social da formación profesional como un verdadeiro dereito subxectivo dos traballadores, a reforma da negociación colectiva, a mellora da intermediación laboral e a regulación do teletraballo.

Neste punto, comenteie que as nosas principais propostas, que constitúen emendas de adición ao texto gobernamental, son as seguintes:

En primeiro lugar, para fortalecer a flexibilidade interna na empresa, se enmiendan os arts. 22 e 39 do Estatuto dos Traballadores, facendo do grupo profesional o eixo da clasificación profesional e o límite da mobilidade funcional no seo da empresa. Modifícase e simplifica o concepto de modificación substancial das condicións de traballo facilitando a súa aplicación. E refórmase o procedemento de suspensión do contrato e redución de xornada por causas económicas, técnicas, organizativas e de produción distinguindo, como se fai nos demais medidas de reorganización produtiva, entre as suspensións e reducións individuais e colectivas. Todo iso para permitir que as empresas e os traballadores poidan manter os contratos de traballo e adaptarse ás novas necesidades de modo que o despedimento sexa a última opción. Conxúganse así os principios de flexibilidade e estabilidade no mercado de traballo.

En segundo lugar recoñécese, emendando os arts 4.2.c) ET e 23 ET, o dereito dos traballadores á formación profesional no traballo e á formación necesaria que garanta a adaptación dos traballadores á evolución do seu posto de traballo. Para ese efecto, prevese o dereito a vinte horas anuais de formación, mellorable por convenio colectivo. O Servizo Público de Emprego outorgará a cada traballador unha conta de formación na que conste a formación recibida ao longo da súa carreira profesional, como garantía de empleabilidad.

En terceiro lugar, en materia de negociación colectiva, fanse tres propostas:
A.- Preséntanse emendas de modificación do art. 84 do Estatuto dos Traballadores destinada a permitir aos sindicatos e organizacións empresariais máis representativas de carácter estatal e de Comunidade Autónoma que poidan ordenar e articular a negociación colectiva.
B.- Proponse un procedemento xeral de descolgue mediante acordo entre o empresario e os representantes dos traballadores, prevendo a posibilidade, para os supostos nos que non haxa acordo e concorran causas económicas, técnicas, organizativas ou produtivas que xustifiquen o descolgue, de que a Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos ou o órgano tripartito de carácter autonómico correspondente autoricen o descolgue e determinen as novas condicións de traballo aplicables na empresa.
C.- Proponse unha emenda de modificación do art. 86 do ET, destinada a prever a revisión do Convenio colectivo, é dicir, que sen necesidade de denuncia e por acordo das partes con legitimación negocial poidan revisarse os convenios colectivos en vigor, de forma natural e nun contexto de paz social.

Se emenda o art. 13 do ET relativo ao traballo a domicilio co propósito de modernizar a súa regulación e recoñecer e ofrecer un marco xurídico de protección ao teletrabajo, en liña co que fixeron os países da nosa contorna. O teletraballo, debidamente regulado, pode ser un instrumento precioso para conciliar a vida persoal, laboral e familiar de moitos traballadores e traballadoras e un importante nicho de creación emprego, e actualízase o contrato estable a tempo parcial para potenciar o seu uso como nos países da nosa contorna.

Rematei decindo que o Partido Popular é plenamente consciente da necesidade de que a Lei laboral constitúa un marco estable de seguridade xurídica para traballadores e empresarios e, en xeral, para quen pretendan investir no noso país e crear riqueza e emprego.

Por iso, un importante bloque das emendas presentadas van dirixidas a garantir que a reforma constitúa ese marco de certidumbre e de estabilidade que España necesita.

Neste sentido, se emenda a regulación do contrato de fomento ao emprego, ampliando os seus supostos de face a incentivar aos empresarios a contratación estable. Non sei esixirá como no Decreto lei que o traballador teña que pasar 3 meses en situación de desemprego antes de poder acceder a un contrato de fomento do emprego estable, reducíndose significativamente devandito prazo a 15 días.

Polo que respecta á intervención do FOGASA e ao futuro "Fondo de capitalización de despedimentos", o Partido Popular considera que a reforma legal neste punto é improvisada e precaria, non se acompaña dunha mínima análise económica sobre a súa viabilidade e, en todo caso, non constitúe o horizonte de certidumbre que en tema tan crucial sería necesario. Por iso, cremos necesario axilizar a presentación ás Cortes do proxecto de Lei sobre o chamado "modelo austriaco", para ese efecto propomos a redución á metade o prazo inicialmente outorgado ao Goberno para a súa presentación e, mentres tanto, salvagardar a consistencia económica do FOGASA e evitar que a reforma poida esixir en breve un incremento da cotización empresarial por tal concepto.

A fin de loitar contra a discriminación salarial existente entre homes e mulleres, reclámase do Goberno a elaboración dun plan especial a favor da igualdade de homes e mulleres no ámbito laboral.

Así mesmo, a alternativa do Grupo Popular opta por mecanismos de voluntariedad na ampliación da idade de xubilación mediante incentivos.

Volveremos ao faladoiro logo das vacacións de verán.